Новини и събития

Начало - Новини и събития
Ново разрешително за дейност като ООп
07.02.2013г.

ИУЕЕО Рециклиране АД засега е единствената Организация по оползотворяване на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване, която има разрешение за дейност по смисъла на новия Закон за управление на отпадъците. Разрешителното е със срок на действие от 07.02.2013 г. до 31.12.2017 г.


Разрешително за дейност
Да се освободим от старите си телевизори, монитори и други ненужни електроуреди и електроника
22.12.2010г.

В магазините на Метро и Бриколаж в цялата страна можете да оставите за рециклиране всякакви ненужни електроуреди и електроника, без да ви се налага да заплащате нищо!


Забрани
07.09.2009г.

Забранено е изоставянето, нерегламентираното изхвърляне, в т. ч. в контейнерите за битови отпадъци, изгарянето или друга форма на неконтролирано третиране на всякакъв вид излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), (чл. 6, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците(ЗУО)). Лицата нарушаващи горната забрана се наказват с глоба от 150 до 500 лв. , а при повторно нарушение глобата е от 300 до 1 000 лв. (чл. 104, ал. 1 и 2).


И тази година ИУЕЕО Рециклиране изпълни целите на своите членове.
15.06.2012г.

Със Заповед № РД - 441/06.06.2012 г. на Министъра на околната среда и водите е определено, че лицата, членуващи в ИУЕЕО Рециклиране АД не трябва да заплащат продуктова такса за електрическо и електронно оборудване поради доказано изпълнение на целите по чл. 11, чл. 12 и чл. 15 на Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване. Заповедтта е публикувана на сайта на МОСВ.


http://www3.moew.government.bg/