Новини и събития

Начало - Новини и събития
Да се освободим от старите си телевизори, монитори и други ненужни електроуреди и електроника
22.12.2010г.

В магазините на Метро и Бриколаж в цялата страна можете да оставите за рециклиране всякакви ненужни електроуреди и електроника, без да ви се налага да заплащате нищо!


Забрани
07.09.2009г.

Забранено е изоставянето, нерегламентираното изхвърляне, в т. ч. в контейнерите за битови отпадъци, изгарянето или друга форма на неконтролирано третиране на всякакъв вид излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), (чл. 6, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците(ЗУО)). Лицата нарушаващи горната забрана се наказват с глоба от 150 до 500 лв. , а при повторно нарушение глобата е от 300 до 1 000 лв. (чл. 104, ал. 1 и 2).


И тази година ИУЕЕО Рециклиране изпълни целите на своите членове.
15.06.2012г.

Със Заповед № РД - 441/06.06.2012 г. на Министъра на околната среда и водите е определено, че лицата, членуващи в ИУЕЕО Рециклиране АД не трябва да заплащат продуктова такса за електрическо и електронно оборудване поради доказано изпълнение на целите по чл. 11, чл. 12 и чл. 15 на Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване. Заповедтта е публикувана на сайта на МОСВ.


http://www3.moew.government.bg/
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
15.04.2011г.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ЛИЦАТА, КОИТО ПУСКАТ на пазара електрическо и електронно оборудване Всички лица, които пускат на пазара електронно и електрическо оборудване са длъжни да се регистрират в новосъздадения ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР съгласно Постановление № 76 от 31 март 2011 (публ. ДВ бр. 29 от 08. 04.2001) Необходимите документи за регистрация са публикувани на страницата на Изпълнителната агенция по околната среда (ИАООС): http://eea.government.bg/ При необходимост от допълнителна информация можете да се обръщате към дирекция „Управление на отпадъците” на МОСВ. (тел. 02 /940 66 86)