Условия за членство

Начало - Условия за членство

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА „ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ” АД

„ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ” АД притежава разрешително за дейност №ООп–ИУЕЕО–01-06/17.11.2022 г., със срок на действие от 17.11.2018 г. до 31.12.2027 г., издадено от Министерството на околната среда и водите на основание чл. 87, ал. 1, във връзка с чл. 81, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за извършване на дейност като Организация по оползотворяване за изпълнение задълженията на лицата, пускащи на пазара електрическо и електронно оборудване (ЕЕО).


Учредителният акт на Дружеството съдържа условия, осигуряващи изпълнението на следните изисквания: гарантира спазване на принципа за равнопоставеност и възможност за участие на лицата по чл. 14 от ЗУО, желаещи да изпълняват задълженията си по закона и Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (Наредбата), чрез колективна система по смисъла на ЗУО.

Разработили сме двустранно споразумение по силата, на което лице, което пуска на пазара електрическо и електронно оборудване, възлага на „ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ” АД изпълнението на задължението си за оползотворяване на отпадъците от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), образувано от пуснатото от него на пазара ЕЕО. На лицата, пускащи на пазара ЕЕО, членуващи в „ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ” АД се издава удостоверение, което ги освобождава от заплащане на продуктова такса към ПУДООС.

Процедурата по заплащане на вноската за оползотворяване за пуснатото на пазара ЕЕО е максимално облекчена.

„ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ” АД
предлага на своите членове икономически приемливо, ефективно и дългосрочно решение за постигане на целите им за разделно събиране и рециклиране на ИУЕЕО, залегнали в българското законодателство.


Общите условия са задължителни за „ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ” АД и ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ.


Общите условия на „ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ” АД са еднакви за всички споразумения, сключвани между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ОРГАНИЗАЦИЯТА. Настоящите общи условия са изготвени на 24.02.2014 г. и актуализирани на 17.06.2016 г., 07.11.2017 г. и 31.05.2022 г. от Съвета на директорите на „ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ” АД, и важат за всички членове на „ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ” АД.

Общи условия за членство в Грийнтех България АД
Споразумение за членство в Грийнтех България АД
Eкомодулиран актуалeн размер на възнаграждението към Организацията
Списък на членовете на Организацията