Новини и събития

Начало - Новини и събития
Нова информационната система ИАОС
15.03.2013г.

Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) планира да въведе нова информационна система за лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (МРО), която да облекчи информационното обслужване на публичните регистри към ИАОС. Пълният текст ще откриете на страницата на ИАОС:


eea.government.bg/bg/news/2013/2013-03-15.html
Смяна на име ИУЕЕО Рециклиране АД
01.03.2013г.

След сливането на Норд Елрециклинг АД, Еко ел България АД и ИУЕЕО Рециклиране АД в една обща Организация по оползотворяване на електрическо и електронно оборудване логично последва и смяна на името на новата обща ООп - компанията считано от 28.02.2013 г. вече се казва Грийнтех България АД. Промяната отразена в Агенция по вписванията може да видите в приложения документ.


Удостоверение Грийнтех Агенция по вписванията
Публични регистри към ИАОС
21.03.2013г.

Изпълнителната агенция по околна среда /ИАОС/ направи достъпна за външни потребители информационната система за лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (МРО). Заявленията за вписване в регистрите вече се подават по електронен път. С електронната регистрация се прекратява подаването на заявления на хартиен носител. Подадените към съответните регистри заявления остават валидни. Деловодството на ИАОС ще приема заявки за вписване на хартиен носител до 22 март 2013 г. включително.


www.moew.government.bg/?show=news&nid=1893
Промяна разрешително за дейност като ООп
12.03.2013г.

С решение ООп-ИУЕЕО-01-01/12.03.2013 г. Министерство на Околната среда и водите отрази промените по партидата на Грийнтех България АД в разрешителното за дейност като Организация по оползотворяване на електрическо и електронно оборудване.


Решение за изменение МОСВ