Новини и събития

Начало - Новини и събития
Изпълнение на цели по оползотворяване за 2012 г.
23.05.2013г.

Със заповед З-РД-455/23.05.13 на Министъра на околната среда и водите е признато изпълнението на целите по чл.10, 15 от Наредбата за ИУЕЕО и задълженията за разделно събиране , повторно използване, рециклиране и/или оползотворяване на ИУЕЕО на членовете на ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ, които през 2012 г. коректно са изпълнявали договорите си с ООП - „НОРД Елрециклинг“АД, „ЕКО-ЕЛ България“ АД и „ИУЕЕО Рециклиране“ АД. Тези наши членове не следва да заплащат продуктова такса за 2012 за периода, за който имат договор с посочените ООП.

ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ АД благодари на своите членове за приноса им към българската екология.

Пълният текст на заповедта на Министъра на околната среда и водите може да намерите тук:


www.moew.government.bg/files/file/Waste/EEO/Zapoved_RD_455.pdf
Нова информационната система ИАОС
15.03.2013г.

Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) планира да въведе нова информационна система за лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (МРО), която да облекчи информационното обслужване на публичните регистри към ИАОС. Пълният текст ще откриете на страницата на ИАОС:


eea.government.bg/bg/news/2013/2013-03-15.html
Смяна на име ИУЕЕО Рециклиране АД
01.03.2013г.

След сливането на Норд Елрециклинг АД, Еко ел България АД и ИУЕЕО Рециклиране АД в една обща Организация по оползотворяване на електрическо и електронно оборудване логично последва и смяна на името на новата обща ООп - компанията считано от 28.02.2013 г. вече се казва Грийнтех България АД. Промяната отразена в Агенция по вписванията може да видите в приложения документ.


Удостоверение Грийнтех Агенция по вписванията
Публични регистри към ИАОС
21.03.2013г.

Изпълнителната агенция по околна среда /ИАОС/ направи достъпна за външни потребители информационната система за лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (МРО). Заявленията за вписване в регистрите вече се подават по електронен път. С електронната регистрация се прекратява подаването на заявления на хартиен носител. Подадените към съответните регистри заявления остават валидни. Деловодството на ИАОС ще приема заявки за вписване на хартиен носител до 22 март 2013 г. включително.


www.moew.government.bg/?show=news&nid=1893